H2020
2014. február 25.
2014. február 25.
2014. február 25.
2014. február 25.
2014. február 25.
2014. február 25.

Kapcsolódó felhívások >> Közös Technológiai Kezdeményezések (JTI)
Intézményesített köz- és magánegyüttműködés (PPP) - Közös Technológiai Kezdeményezések (JTIs)

A Közös Technológiai Kezdeményezés (Joint Technology Initiative) egy gyakori implementációja a PPP intézményesített formájának. Olyan új, egyedi mechanizmus, melyet a 7. Keretprogram vezetett be azzal a céllal, hogy lehetővé váljon koherens, nagyméretű európai kutatási struktúrák kialakítása, partnerség létrehozásával a köz- és a magánszféra (PPP) között.

A cél hosszú távú partnerség létrehozása a köz- és a magánszféra között nagy léptékű magánberuházások és (közösségi, valamint tagállami) közforrások mozgósításával létrehozott jogi személyek (közös vállalatok) formájában, olyan stratégiai területeken, melyek növelik az európai versenyképességet, és ahol a szokásos technológiai eszközök nem elegendőek a technológiai előrelépéshez.

A Közös Technológiai Kezdeményezések a köz- és magánfinanszírozás összekapcsolásán keresztül hozzájárulnak ahhoz is, hogy bizonyos, összeurópai szintű társadalmilag fontos problémák megoldását elősegítsék.

A kezdeményezés magában foglalja az egész gazdasági értékláncot, és egyesíti egy adott ágazat szereplőit: az ipartól a KKV-k-ig, egyetemektől és kutatóintézetektől a nemzeti és regionális hatóságokig.

A közös technológiai kezdeményezések célja, hogy összehangolja az európai kutatási tevékenységeket, és szorosabb kapcsolatot létesítsen a kutatás és az innováció között.

Háttér: Európai Technológiai Platformok

A közös technológiai kezdeményezések az európai technológiai platformok ( ETP-ék) munkáján alapulnak, amelyek a 6. keretprogramban jöttek létre, amelyek a köz- és  magánszféra szereplőit egyesítik adott ágazatokban, hogy a technológiai fejlődés közös vízióit kifejlesszék. Az ETP-ék az ipar és a tudományos élet összehangolt kutatási tevékenységét segítik elő bizonyos közös stratégiai kutatási menetrendeket (SRA) létrehozásával, amely lényegében az új technológiák kifejlesztése elé gördülő akadályok megszüntetését célozza meg.

Jogi forma és finanszírozási modellek

Közös Technológiai Kezdeményezések a Lisszaboni Szerződés 187. cikkének Tanácsi határozatán alapulnak.

A kezdeményezések finanszírozása a köz- és magánfinanszírozás, a nemzeti és az Európai források kombinációjából történik; az EU források magában foglalja: a keretprogram és az Európai Befektetési Bank potenciális forrásait és kockázati tőkét.

A JTI kutatási tevékenységeit nyílt pályázatok útján lehet megpályázni.

A közös technológiai kezdeményezések egyenként

ECSEL - JTI Electronic Components and Systems for European Leadership

ECSEL - Vezető szerep az alap- és ipari technológiák területén

A 2008-ban indított, az EUMSZ 187. cikkén alapuló közös technológiai kezdeményezéseket megvalósító ENIAC és ARTEMIS közös vállalkozások, valamint az EPoSS Európai Technológiai Platform eredményein alapuló újonnan létrejövő ECSEL közös vállalkozás fő célja a nanoelektronika, a beágyazott/kiberfizikai és az intelligens rendszerek területén zajló fejlesztések és közöttük lévő szinergiák előmozdítása.

Elsődleges célja, Európa tartós élvonalba emelése az elektronikai alkatrészek és rendszerek területén, és a hasznosítás akadályainak gyors felszámolása.

Mi az ECSEL program célja?

IMI 2 - Innovatív gyógyászati kezdeményezés (Innovative Medicines Initiative)

Az innovatív gyógyászati kezdeményezés (IMI) célja az európai gyógyszeripar versenyképességének javítása, valamint olyan új eszközök kialakítása, melyek biztonságosabb és hatékonyabb gyógyszerek fejlesztését teszik lehetővé. AZ IMI 2 a 7. keretprogramban indított IMI folytatása.

Az IMI2, csak úgy, mint az IMI az Európai Unió és az EFPIA gyógyszeripai szövetség közös kezdeményezése. Az IMI 2 fő célja: az európai polgárok egészségének és életminőségének javítása új és hatékonyabb diagnózist és gyógymódokat, például új antimikrobiális kezeléseket kínálva számukra, ezt új generációs vakcinák, antibiotikumok és gyógyszerek kifejlesztésével valósítaná meg. Az összköltségvetés 3,45 milliárd euró. Az EU a Horizont 2020 keretből ebbe az összegbe 1,725 milliárd eurót, míg az EFPIA 1.5 milliárd euró természetbeni hozzájárulást ad. Ez kiegészül még egyéb élettudományok területén működő ipari szereplők 225 millió eurós hozzájárulásával, amennyiben csatlakoznak az IMI2 kezdeményezéshez, akár, mint tagok, akár mint partnerek egyéni projektekben.

Az IMI 2 2014-ben kezdődik és 10 évig fog tartani.

A program honlapja: www.imi.europa.eu

Clean Sky 2 – “Tiszta égbolt” Kezdeményezés a repüléstechnika és légi közlekedés területén

A 71/2008 tanácsi határozat döntött a CLEAN SKY JTI Közös Technológiai Kezdeményezés megvalósítását szolgáló közös vállalkozás megalapításáról.

A Clean Sky a 7. keretprogramban az európai légi közlekedés zöldebb generációjának létrehozását tűzte kis célul, mely radikálisan javítaná a környezetre gyakorolt hatásokat, erősítené és biztonságosabbá tenné az európai légi közlekedést, növelve annak versenyképességét. A kezdeményezés folytatódik a Horizont 2020 égisze alatt is, a repülőgépek következő generációja által kifejtett környezeti hatások drasztikus csökkentésének (CO2 kibocsátás és zajártalom csökkentése, zöld élet ciklus) céljával.

A Clean Sky bátorítja a KKV–k részvételét a programban, biztosítva teljes körű bevonásukat, így lehetőséget kínál a teljes légiközlekedési beszállítói láncnak az összes EU országban és a társult országokban.

A közös technológiai kezdeményezések11

Költségvetés

Az öt közös technológiai kezdeményezés várhatóan összesen több mint 17 milliárd EUR forrást mozgósít, amelyből az EU költségvetése 6,4 milliárd EUR-t biztosít. Az alábbi táblázat részletesen bemutatja az egyes közös technológiai kezdeményezések forrásigényét. 

Közös technológiai kezdeményezés

Forrásigény (EUR)

EU (Horizont 2020)

Ágazati partnerek és egyéb források

Innovatív gyógyszerek
1725 millió
1725 millió
Üzemanyagcella- és hidrogéntechnológia
700 millió
700 millió
Tiszta Égbolt
1800 millió
2250 millió
Bioalapú iparágak
1000 millió
2800 millió
Elektronikai alkatrészek és rendszerek
1215 millió
3600 milliól (1200 millió a tagállamoktól)
Összesen
6440 millió

9875 millió az ágazati szereplőktől + 1200 millió a tagállamoktól

 

A Clean Sky 2 program első felhívása 2013. december 20-án jelent meg a „Participant Portal”-on, összesen 23 millió euró támogatási összeg nyerhető el. A pályázatok beadási határideje: 2014. április 3.

A program honlapja: http://www.cleansky.eu/content/page/towards-clean-sky-2

FCH 2 - Üzemanyagcella és Hidrogén Kezdeményezés (Hydrogen and Fuel Cells Initiative) 

A kezdeményezés fő célja: olyan gazdaságilag életképes, tiszta megoldások kifejlesztése, melyek a hidrogént alkalmazzák energiahordozóként és az üzemanyagcellákat energiaátalakítóként. Célja, a hidrogénellátás és az üzemanyagcella-technológiák fejlesztésének felgyorsítása, hogy korai piaci alkalmazásokként (pl. kézi készülékek, hordozható generátorok), helyhez kötött alkalmazásokként (háztartási és kereskedelmi kombinált hő- és energiatermelő egység) és a közlekedési alkalmazások tömegpiacára bevezethetők legyenek.

A kezdeményezés konkrét céljai:

  • a CO2 kibocsátás csökkentése
  • az elsősorban importált szénhidrogénektől való függés csökkentése
  • a gazdasági növekedéshez való hozzájárulás, munkahelyteremtés

Három nagy partnere van a kezdeményezésnek: az Európai Bizottság, az iparágat képviselő New Industry Grouping (ÚJ Ipari Csoportosulás), illetve a kutatói közösséget képviselő N. ERGHY.

A nagy sikerű 7. keretprogramban elkezdődött FCH kezdeményezés folytatódik a Horizont 2020 alatt is.

A pályázatok beadási határideje: 2014. febuár 27.

A program költségvetése: kb. 88 millió euró

A program honlapja: http://www.fch-ju.eu/

Shift2Rail - A vasúti közlekedés területén létrehozott közös vállalkozás 

A Shift2Rail kezdeményezés elősegíti a jobb minőségű vonatok (kényelmesebb, csendesebb és megbízhatóbb) piacra jutását, innovatív vasúti hálózatok kiépítését, amelyen a megnövekedett személy- és teherszállítás igényeit olcsóbban, pontosabban, megbízhatóbban kielégíthetik.

A program teljes költségvetése: 450 millió euró.

A program honlapja: http://www.shift2rail.org/ 

BBI - JTI Bio-based Industries  - A Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozásról 

A bioalapú iparágak olyan iparágak, amelyek megújuló biológiai erőforrásokat használnak fel bioalapú termékek és bioüzemanyagok előállításához. A termelés rendszerint biofinomítókban zajlik és gyakran bioalapú eljárásokon alapul. A bioalapú iparágak korábban különálló elsődleges termelők (pl. szerves hulladékok kezelői) és iparágak összekapcsolásával új értékláncokat hoznak létre, amivel új lehetőségeket nyitnak meg számos meglévő piaci szereplő előtt. Egyre több feldolgozóipari (pl. vegyi termékek, bioüzemanyag, cellulózpép és papír, cukor és keményítő), valamint technológiai (különösen ipari biotechnológiai és műszaki) vállalkozás kíván részben vagy teljesen átállni a fenntartható, megújuló bioalapú erőforrásokra és/vagy termékekre.

A fő cél, olyan új és versenyképes bioalapú értékláncok kialakítása, amelyek felválthatják a fosszilis tüzelőanyagok iránti igényt, és erőteljes lökést adhatnak a vidékfejlesztésnek.

Ez a közös technológiai kezdeményezés elsősorban a nem ehető növényi részek (pl. fa, mezőgazdasági és erdészeti maradékok) és a biológiai úton lebomló hulladékok bioalapú termékké és bioüzemanyaggá alakításával foglalkozik, további átalakítás és ipari felhasználás céljára.

A közös vállalkozás a 2024. december 31-ig tartó időszakra jön létre.

A kezdeményezés tagjai: az Európai Bizottság, valamint a Biobased Industries Consortium (BIC). Tevékenységét az alapítók közösen finanszírozzák. A Bizottság és a BIC egyenlő mértékben járul hozzá a közös kezdeményezés működési költségeihez.

A Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás teljes költségvetése (a készpénz és a természetbeni hozzájárulásokat is beleértve): 200 millió euró

SESAR - Single European Sky - Az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítását célzó közös vállalkozás (SESAR közös vállalkozás)

A SESAR program 2007-es alakulása óta célul tűzte ki , hogy szignifikánsan növelni kell az EU légiközlekedését, de a környezetvédelmi hatásokat minimalizálva tenni azt.

A SESAR közös vállalkozás felel a SESAR-projekt kutatási és innovációs tevékenységeinek az ATM-főtervvel összhangban történő koordinálásáért és irányításáért. Feladata ezenkívül az ATM-főterv végrehajtása és naprakészen tartása. Az ATM-főterv 2012-ben elfogadott legfrissebb változata meghatározza azokat a „legalapvetőbb működési változtatásokat”, amelyeket az új SESAR-koncepció 2030-ig történő teljes körű megvalósításához három fő lépésben kell végrehajtani:

  • 1. lépés: időalapú műveletek – az eddig ki nem használt kapacitások kibontakoztatására fekteti a hangsúlyt, különösen az információmegosztásnak a hálózatokban rejlő lehetőségek optimális kihasználása érdekében történő javítására.
  • 2. lépés: útvonalközpontú üzemelés – a hatékonyság növelése érdekében az egész rendszerre kiterjedő információs rendszer (System Wide Information System – SWIM) és kezdeti útvonal-tervezési koncepciók kialakítása.
  • 3. lépés: teljesítményalapú fejlesztések – az egységes európai égbolt hosszú távú szakpolitikai célkitűzéseinek elérése érdekében új elkülönítési módokkal teljes körű és integrált útvonaltervezés bevezetése.

Teljes költségvetése: 21 milliárd euró. 

A program honlapja: http://www.sesarju.eu/ 

Link küldés
.
PDF
Cikk nyomtatás
Utolsó módosítás: 2016. december 14.
A weboldalon HTTP-sütiket használunk, hogy a biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsuk. Az adatvédelmi tájékoztatóban bővebb információkat talál arról, hogyan gondoskodunk adatainak védelméről.
Rendben